Obchodní podmínky užívání portálu Parkum.cz

dále jen (VOP). Aktualizováno 29/11/2023


Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Společnost Parkum s.r.o., IČ 19584903, se sídlem na adrese Purkyňova 2836/79a, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen Parkum), je provozovatelem a správcem portálu parkum.cz, který umožňuje zprostředkovávat nákup online parkovacích lístků a online parkovacího oprávnění, dále jen Online parkovné, mezi koncovými zákazníky a provozovateli vymezených úseků nebo oblastí placeného stání v rámci místní komunikace v obci či městě, parkovacích ploch, stání a parkovišť a to včetně závorových parkovišť a parkovacích domů. Dále jen označeno jako Parkum.cz. Platební transakce jsou na základě úzké spolupráce na projektu Parkum.cz realizovány platební bránou Pays, provozovanou společností pays.cz s.r.o., IČ 03686515, která se právě dodáváním služeb platební brány na provozu celého systému Parkum podílí.

Parkum na základě licenční smlouvy výhradně poskytuje společnosti Tikiti.cz s.r.o., IČ 08075603, se sídlem na adrese Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno (dále jen Tikiti) právo na provoz a poskytování služeb portálu parkum.cz, a platí pro ni v rámci VOP užívání portálu Parkum.cz stejná ujednání, jako pro provozovatele Parkum.

2. Definice pojmů:

Online parkovné je souhrnné označení pro službu spočívající v časově omezeném užívání placeného stání v Oblasti placeného stání, resp. jeho části, Zákazníkem, za úplatu hrazenou Provozovateli

Oblastí placeného stání se rozumí jakékoliv zpoplatněný úsek nebo část obce či města, parkovací místo, areál, podzemní či nadzemní garáže, či garážové stání, či jiné prostory určené k odstavení silničních motorových vozidel za úplatu včetně parkovacích domů či závorových parkovišť.

Provozovatelem je každá právnická, či fyzická osoba, město, obec, či obcí zřízená korporace, která prostřednictvím Parkum.cz umožnuje Zákazníkovi koupit a uhradit Online parkovné.

Službou je činnost poskytovaná prostřednictvím Parkum.cz, tj. zprostředkování nákupu Online parkovného mezi Zákazníkem a Provozovatelem.

Zákazníkem je každá fyzická či právnická osoba, která si prostřednictvím Parkum.cz zakoupí Online parkovné.

3. Parkum.cz je služba umožňující provedení objednání a zaplacení Online parkovného u konkrétního Provozovatele a provést jeho úhradu prostřednictvím platební brány (dále jen Služba).

4. Pro účely VOP se za obchodního partnera Provozovatele považuje každá osoba, za jejíž Služby je možné zaplatit prostřednictvím Parkum.cz (dále jen “Poskytovatel služby”).

5. Před použitím Parkum.cz je každý Zákazník povinen seznámit se s těmito obchodního podmínkami a vyslovit s nimi souhlas.

6. Zákazník bere na vědomí, že Parkum neprovozuje platební bránu, ani nepřijímá uhrazené prostředky za nákup Online parkovného. Tyto prostředky jsou vždy prostřednictvím platební brány hrazeny vždy konkrétnímu Provozovateli a Parkum nemá na peněžité transakce žádný vliv a to včetně případných poplatků za využití platební brány či konkrétní platební metody.

7. Tyto obchodní podmínky upravují povinnosti mezi Zákazníkem a Parkum, resp. mezi Zákazníkem a Provozovatelem konkrétní Oblasti placeného stání.

Článek II.
Osobní údaje

1. Ve vztahu k údajům poskytovaným Zákazníkem Parkum a Provozovateli, bere Zákazník na vědomí, že pro úspěšné využití Služby je povinen zadat registrační značku motorového vozidla k němuž se Online parkovné kupuje a e-mailovou adresu pro doručení online parkovacího lístku, potvrzení o platbě a daňového dokladu. V případě, že dochází k úhradě Online parkovného až po konci parkování, před odjezdem z Oblasti placeného stání, je Zákazník povinen za účelem úhrady Online parkovného prostřednictvím Parkum.cz, postupovat dle pokynů k platbě odpovídajících konkrétní Oblasti placeného stání.

2. Zákazník si taktéž může pro zjednodušení užívání Parkum.cz založit tzv. osobní účet, k němuž je třeba zadat toliko e-mailovou adresu a zvolit si heslo. Následně je Zákazníkovi umožněno plně využít funkcí osobního účtu, jako je např. zadání „oblíbených“ (často užívaných) registračních značek vozidel nebo natavit jiný e-mail pro zasílání daňových dokladů. Součástí osobního účtu je také přehled plateb a zakoupených Online parkovných.

3. Parkum.cz pro účely nákupu nezpracovává a neukládá žádné cookies o Zákazníkovi. Analytické cookies Parkum.cz zpracovává pouze na hlavní stránce webové prezentace, k čemuž má implementovánu příslušnou cookies lištu umožňující vyjádření souhlasu či nesouhlasu s takovým zpracováním.

Článek III.
Užití služby a obsluha Parkum.cz

1. Zákazník zakoupí Online parkovné tak, že zvolí danou oblast placeného stání, ke kterému chce Online parkovné zakoupit. Po výběru Oblasti placeného stání, jakožto, zóny, oblasti, parkoviště, parkovací zóny, či jiného konkrétního parkovacího místa, a uvedené požadované délky parkovného bude Zákazníkovi vypočítána cena za Online parkovné dle aktuálně platného ceníku konkrétního Provozovatele dané Oblasti placeného stání. Takto zakoupené Online parkovné potom bude mít uvedenou platnost a údaje vztahující se k vozidlu a konkrétní oblasti placeného stání. Platnost Online parkovného je přímo určena dle podmínek a ceníku konkrétního Provozovatele. V případě, že Oblastí placeného stání je parkovací dům, či závorové parkoviště, kdy na počátku placeného parkování není zřejmá doba a cena Online parkovného, umožňuje Parkum.cz provést úhradu Online parkovného při ukončení parkování prostřednictvím webového rozhraní tak, že načtením parkovacího lístku dojde k vygenerování údajů pro platbu tohoto parkovacího lístku, vč. ceny Online parkovného, kdy po jeho úhradě dojde k umožnění odjezdu z parkovacího domu, či závorového stání, stejně, jako by došlo k úhradě parkovacího lístku na pokladně či v platebním automatu přímo na tomto parkovišti. Na tyto druhy Oblastí placeného stání se dále tyto podmínky vztahují v případě, že to povaha jednotlivých ujednání a způsob úhrady Online parkovného na těchto Oblastech placeného stání, nevylučuje.

2. Platit je možné jedním ze způsobů uvedených na Parkum.cz. Pro platbu kartou je nutné zadat údaje o kartě vyžadované platební bránou. Na e-mail uvedený Zákazníkem následně bude odeslán doklad o zaplacení a daňový doklad, který je vystaven vždy konkrétním Provozovatelem.

3. V případě, že po dobu trvání platnosti zakoupeného Online parkovného bude Zákazník chtít zakoupit další Online parkovné ke stejnému vozidlu a Oblasti placeného stání, automaticky bude zakoupeno Online parkovné, které bude časově navazovat na konec doby platnosti dříve zakoupeného Online parkovného.

4. Zakoupené Online parkovné není možné stornovat. V okamžiku, kdy proběhne platba prostřednictvím platební brány, ale zakoupené Online parkovné nebude z jakéhokoliv důvodu zaevidováno, bude platba automaticky vrácena Zákazníkovi. V případě zadání nesprávné registrační značky není změna zakoupeného Online parkovného možná.

5. Provozovatel je oprávněn kdykoli ukončit provoz Parkum.cz.

6. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit provoz Parkum.cz např. z důvodu údržby systému, opravy systému, či technických zařízení zajišťujících její provoz.

Článek IV.
Odpovědnost

1. Parkum jako provozovatel Parkum.cz odpovídá Zákazníkovi za funkčnost a bezvadnost provozu Parkum.cz, vyjma plánovaných a nezbytných odstávek za účelem údržby, aktualizace či odstranění zjištěné vady. Parkum neprodává žádné Online parkovné, pouze zprostředkovává prodej Online parkovného Provozovatelů Oblastí placeného stání. Parkum neprovozuje žádné Oblasti placeného stání, neověřuje ani nehlídá platnost Online parkovného či správnost údajů zadaných při využití Služby. Parkum poskytuje provozovatelům, státní správě, policií nebo správním orgánům kontrolní aplikaci, kontrolní mechanismy a databáze jednotlivých nákupů, které slouží pro evidenci i ověření platnosti Online parkovného. Parkum dále nemá odpovědnost za plnění třetích stran, fungování parkomatů, či platební brány jako takové. Parkum není odpovědné za provoz Oblasti placeného stání ani za zařízení sloužící k jejich obsluze.

2. Provozovatel odpovídá za provoz každé své Oblasti placeného stání výlučně sám, je smluvní stranou vůči Zákazníkovi, který od něho Online parkovné zakoupil. Vztahy mezi Zákazníkem a Provozovatelem jsou upraveny provozním řádem a ceníkem konkrétního Provozovatele včetně vztahu Provozovatele ke spotřebiteli. S těmito dokumenty jsou Zákazníci povinni se před nákupem Online parkovného seznámit. Za plnění povinností vůči Zákazníkovi z právního vztahu založeného nákupem Online parkovného zodpovídá výhradně konkrétní Provozovatel konkrétní Oblasti placeného stání, který Online parkovné Zákazníkovi prodal. Zákazník je povinen se v rámci dalšího uplatnění svých práv obracet výhradně na konkrétního Provozovatele.

3. Vzhledem k tomu, že Parkum není Provozovatelem Oblasti placeného stání, neposkytuje žádné prohlášení a záruky za poskytnutí parkování, kterou s sebou nákup Online parkovného nese. Provozovatel nečiní a neposkytuje žádná prohlášení, záruky nebo závazky týkající se spolehlivosti, včasnosti, kvality, funkčnosti, vhodnosti či dostupnosti parkování v Oblasti placeného stání, ani souvisejících služeb či práv vyplývajících Zákazníkovi z nákupu Online parkovného.

4. Služby aplikace Parkum.cz mohou být postiženy poruchami a zpožděním, které jsou přirozeným důsledkem používání internetu a elektronické komunikace. Příčinou případné nedostupnosti aplikace Parkum.cz mohou být také servisní odstávky a Parkum neodpovídá Zákazníkovi za případné škody způsobené výše uvedenými okolnostmi.

5. Parkum neodpovídá za žádnou škodu způsobenou užíváním Služby přes Parkum.cz či způsobenou porušením povinností třetími stranami.

Článek V.
Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a zákazníkem.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Parkum pečuje o seriózní objednání a zaplacení Online parkovného svých Zákazníků u konkrétního provozovatele s nejvyšší prioritou. Pro případnou efektivní podporu slouží pro Zákazníky specializovaný e-mail na adrese podpora@parkum.cz. Bezpečnost portálu Parkum.cz je zajištěna vysokým standardem SSL certifikátu od mezinárodně uznávané autority GlobalSign AlphaSSL Wildcard. Platební transakce jsou bezpečně uskutečňovány prostřednictvím české platební brány Pays, provozovanou společností pays.cz s.r.o., IČ 03686515, která se právě dodáváním služeb platební brány na provozu celého systému Parkum podílí.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

2. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na adrese Obchodní podmínky . Zákazník se musí před využitím Služby s těmito obchodními podmínkami seznámit a potvrdit souhlas s těmito podmínkami.

3. Parkum je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit zveřejněním nového znění těchto podmínek na internetových stránkách Parkum.cz.


V Brně dne 29. 11. 2023.

Parkum s.r.o.